Przedszkole nr 2 w Warszawie

Zasady odbioru i przekazywania dzieci

 1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w czasie drogi.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę/osoby upoważnioną na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.Upoważnienie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili, zgodne z wolą rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby  zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
 6. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dyrektora placówki.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 9. Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe.
 10. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu, następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi przedszkole.
 11. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7:00 do godziny 8:30,  a odbierane z przedszkola do zakończenia pracy placówki tj. do godziny 17:30.