Raport z ewaluwacji wewnętrznej 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2019

Podsumowanie

 

Pobyt dziecka w przedszkolu jest zorganizowany według ściśle zalecanych i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. W ustalonym rytmie dnia dziecka w przedszkolu w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia przewidziany jest czas na aktywność i wyciszenie dzieci. Uwzględniony jest czas na odpoczynek dzieci, przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na świeżym powietrzu. Zdaniem nauczycieli warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola odpowiadają potrzebom dzieci. Sale dydaktyczne są czyste i przestronne oraz wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. W salach meble i zabawki dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, wywieszone są adekwatne do wieku tablice edukacyjne. Stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci, każda sala dydaktyczna jest wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, komputer, sprzęt audio. Wszystko to pozwala na takie zorganizowanie procesów edukacyjnych, które  sprzyjają zróżnicowaniu metod nauczania, uatrakcyjniają zajęcia, a jednocześnie ułatwiają zapamiętanie wiadomości i motywują uczniów w procesie uczenia się.

Na podstawie analizy dokumentów ( dzienniki zajęć lekcyjnych, plany pracy  wychowawczo –dydaktycznych, arkusze obserwacji, sprawozdania semestralne) oraz ankiet skierowanych do  rodziców i nauczycieli sformułowano mocne i słabe strony.

Mocne strony

Procesy edukacyjne w przedszkolu są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów  realizacji podstawy programowej. Nauczyciele dostosowują je do potrzeb i możliwości dziecka, czasu potrzebnego do zrealizowania poszczególnych treści. Większość ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole zaspakaja potrzeby edukacyjne ich dzieci.

Procesy edukacyjne przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane przy planowaniu w kolejnych latach. Wszystkie nauczycielki (100%)  analizują przebieg procesów edukacyjnych.

Przedszkole w opinii rodziców sprzyja procesowi uczenia się ich dzieci.
Omawianie przez nauczycieli osiągnięć edukacyjnych dzieci oraz możliwość ich podniesienia daje im szansę na osiągniecie sukcesu.

W przedszkolu dokonuje się analizy osiągnięć wyników uczniów a wnioski z tych opracowań służą do doskonalenia pracy nauczycieli i tworzenia planów na kolejny rok szkolny. Przedszkole wykorzystując różnorodne środki przekazu,  informuje rodziców  o osiągnięciach lub trudnościach wychowanków.

Zastosowanie przez nauczycieli nowatorskich metod pracy zapewnia wszechstronny rozwój dzieci.

Słabe strony

 Zdaniem 4% rodziców nauczyciele nie udzielają informacji o postępach i rozwoju ich dzieci.

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

 

WNIOSKI

REKOMENDACJE

Procesy edukacyjne w przedszkolu są realizowane na podstawie zalecanych warunków i sposobów  realizacji podstawy programowej.

Konsekwentnie planować i podejmować działania w zakresie procesów edukacyjnych adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów.

Procesy edukacyjne przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone a wnioski wykorzystywane przy planowaniu procesów edukacyjnych w kolejnych latach.

Analizować na bieżąco potrzeby
i zainteresowania dzieci, aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju. Zapoznawać rodziców z wynikami analiz osiągnięć ich dzieci.

Przedszkole sprzyja procesowi uczenia się. Nauczyciele stosują różne metody wspierania i monitorowania dzieci w procesie uczenia się.

Kontynuować działania nauczycieli, które stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku. 

 

Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dzieci w nauce. Informacje te zdaniem 4% rodziców powinny być cykliczne.

Informować systematycznie rodziców o sukcesach, postępach, zainteresowaniach,  trudnościach i możliwościach dzieci. Na pierwszym zebraniu z rodzicami ustalić formy kontaktu z nauczycielem.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania, służące rozwojowi dzieci.

Podejmować nowatorskie metody pracy z dziećmi. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.