Oddział II "Żabki"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Uczeń:

 • dobrze czuje się w grupie, wśród rówieśników,
 • poznaje zasady panujące na zajęciach językowych i ich przestrzega,
 • doskonali umiejętności umożliwiające uczestnictwo w zabawach grupowych i indywidualnych,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,
 • poznaje zwroty powitalne i pożegnalne oraz je stosuje,
 • odpowiada na pytanie: What’s your name?,
 • rozumie polecenia nauczyciela, np.: Sit down in a circle, Stand up, Come here, i właściwie na nie reaguje.
 • aktywnie bierze udział w grach ruchowych prowadzonych w języku angielskim. wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
 • powtarza rytuały związane z przebiegiem zajęć,
 • rozumie proste polecenia oraz reaguje na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
 • słucha rymowanek i piosenek, którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracja ruchowa,
 • recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,
 • pokazuje za pomocą gestów wybrane słowa z piosenek i rymowanek,
 • powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
 • poznaje krótkie historyjki obrazkowe,
 • odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,
 • nazywa kolory widoczne na ilustracjach,
 • określa, jaki jest jego ulubiony kolor,
 • wskazuje, jakiego koloru brakuje w danym zbiorze barw,
 • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza,
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne – starannie i z dbałością o estetykę,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,
 • dokonuje samooceny i określa swój stosunek do treści omawianych na zajęciach,
 • rozwija sprawność manualną.

 

Jeszcze więcej kolorów

 

Słownictwo podstawowe: brown, pink, purple, white, black, red, orange, yellow. green, blue

Słownictwo czynne: It’s [blue], I like [blue]

Słownictwo bierne: What’s colour is it ?, What is your favourite colour?