Oddział III "Motylki"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mieszamy kolory

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Integruje się z grupą rówieśników.

Potrafi wymienić najważniejsze zasady obowiązujące w grupie i przestrzega tych zasad.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Umie się przedstawić, używając języka angielskiego.

Rozróżnia wybrane kolory i figury geometryczne.

Nazywa po angielsku wybrane kolory i kształty.

Koloruje rysunki według własnego pomysłu lub zgodnie z podanych kodem kolorystycznym.

Przyporządkowuje podane elementy do wskazanych zbiorów.

Określa swoje emocje.

Wskazuje różnice między obrazkami.

Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

 

Słownictwo podstawowe: red, orange, yellow, green, blue, brown, pink, purple, white, black, circle, square, triangle, rectangle, oval.

 

Słownictwo czynne :It’s…, What is it?, Is it?, There is/are.

 

Słownictwo bierne: What colour do blue and yellow make?