Jesteś tutaj: Start / Żabki

Żabki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wrzesień w grupie II „Żabki”

Przyjaciele w przedszkolu. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych. Zachęcanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu. Układanie wspólnego opowiadania na podstawie obrazków. Kształtowanie umiejętności odnajdowania różnic i podobieństw. Słuchanie książek o przedszkolakach. Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod). Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kostek do gry.

Jesteśmy bezpieczni. Aktywny udział  w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych. Wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Układanie historyjek obrazkowych o bezpieczeństwie Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach. Rozróżnianie głoski w nagłosie ( na początku wyrazy) i wygłosie ( na końcu wyrazu). Utrwalenie znajomości numerów alarmowych .

Razem się bawimy. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych zabaw oraz sposobów spędzania czasu wolnego w domu i przedszkolu. Kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie. Ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy. Ćwiczenia w porównywaniu długości. Zabawa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zabawy taneczne ze śpiewem.

Różni ludzie- to my. Doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi. „O” jak oko − zabawy z literą „O”, „o”, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie litery. Tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco – „Ile to jest?”. Zabawy z cyfrą 1 − zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 1. Kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek/ kolegów.

Pani Jesień i jej wspaniałe stroje. Uwrażliwianie dzieci na dokonywanie obserwacji zmieniającej się przyrody. Zabawy z literą ›A‹, ›a‹” – zapoznanie z brzmieniem głoski i obrazem graficznym litery. Rysowanie po śladzie oraz kolorowanie, praca w małych grupach. „Jesienne rytmy” – układanie rytmów z kasztanów, liści i żołędzi oraz innych dostępnych materiałów. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?”. „Zabawy z cyfrą 2” – zabawy matematyczne i zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 2. Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania. Porównywanie liczebności zbiorów- zabawy matematyczne.

Zabawy z literą: O,  o,  A,  a

Zabawy z cyfrą: 1,2

 

Październik w grupie II „Żabki”

Co nam jesień w koszach niesie? Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku. Zgadnij, o czym mówię” – rozwiązywanie zagadek słownych. Zabawy z literą ›E‹ i ›e‹” – zapoznanie z brzmieniem głoski i obrazem graficznym litery. Ćwiczenia grafomotoryczne. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim – zabawy słowne z użyciem nazw owoców. „Zabawy z cyfrą 3” – zabawy matematyczne i zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 3. Ćwiczenia w klasyfikowaniu – zdrowa i niezdrowa żywność.  

Uczymy się dbać o swoje zdrowie. Ćwiczenia oddechowe „Wdech i wydech”.  „Co to są witaminy?” – burza mózgów. „Owocowo-warzywne zagadki” – rozwiązywanie zagadek dotyczących owoców. „Poznajemy litery ›i‹, ›I‹” „Pani Jesień” – utrwalenie piosenki, powtórzenie zabawy ruchowej przy piosence. „Piramida zdrowego żywienia” –omówienie z dziećmi. „Zabawy z cyfrą 4” – zabawa edukacyjna z kartą pracy.

Niezwykły rytm przyrody. „Moja ulubiona pora roku to…” – swobodne wypowiedzi dzieci. „Cztery pory roku” – rozwiązywanie zagadek słownych. „Do której pory roku to pasuje?” – zabawa dydaktyczna.  „Zabawy z literą ›m‹, ›M‹” – zapoznanie z brzmieniem głoski i obrazem graficznym litery. Ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy. Kształtowanie umiejętności określania kierunków „Co jest po mojej lewej/prawej stronie?”. Stworzenie historyjki obrazkowej „Mój dzień w przedszkolu”. Zabawy z liczbą 5. Rozmowy i podsumowanie wiadomości o porach roku, miesiącach i dniach tygodnia.

Odkrywam świat wokół mnie.  „Tak czy nie?” – zabawa dydaktyczna dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas podawania adresu innym osobom. Zabawa usprawniająca percepcję słuchową „Odgłosy z mojego otoczenia”. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi: tyle samo, o tyle więcej, o tyle mniej – zabawa matematyczna. Zabawy z literami: „t” i „T” – usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej, zapoznanie z obrazem graficznym litery. Usprawnianie spostrzegawczości – wyszukiwanie różnic między obrazkami, zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co do siebie pasuje i dlaczego?”.

 

Zabawy z literą: E, e, I,  i,  M,  m,  T,  t

Zabawy z cyfrą: 3, 4, 5

 

 

 

 

 

Listopad w grupie II „Żabki”

Moja ojczyzna- Polska. Zapoznanie z mapą Polski i charakterystycznymi miejscami na mapie (morze, góry, Wisła). Przyporządkowywanie środków transportu do miejsc, w których się poruszają – „Różne środki lokomocji”. Zadawanie i odgadywanie zagadek słuchowych o środkach lokomocji „Co to za odgłosy?”. Cięcie po liniach prostych. Rozpoznawanie i nazwanie roślin „Rośliny w Polsce” – układanie puzzli w grupach. Zabawy z literami: „l” i „L” – zapoznanie z obrazem graficznym litery. Usprawnianie motoryki małej – lepienie z masy solnej. Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat oglądanych zdjęć związanych z miastami i krajobrazami Polski. Kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie sylwetek sławnych Polaków.

Dawniej i dziś. Porównywanie zabaw obecnych i zabaw z dawnych czasów „Nasze zabawy i zabawy dziadków”. Konstruowanie twórczych opowiadań inspirowanych konkretnymi przedmiotami „Dawno, dawno temu”. Zapoznanie z obrazem graficznym liter „u”, „U”. Wyklaskiwanie, wystukiwanie ułożonych rytmów. Porównywanie pojazdów dawnych i współczesnych. Tradycyjna gra rozwijająca myślenie „Kółko i krzyżyk”. Porównywanie muzyki dawnej i współczesnej – zabawa muzyczna „Tańce na królewskim dworze”.

Podróżujemy w dawne czasy. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego – słuchanie bajek: Smoku wawelski, Szewczyk Dratewka, Wars i Sawa. Rozmowa na temat bajki i próba oceny zachowania jej bohaterów. Wyszukiwanie słów o takim samym brzmieniu, ale o innym znaczeniu – zabawa dydaktyczna „Smok i smoczek”. „Dlaczego ubywa wody w Wiśle?” – zabawy badawcze z parowaniem i skraplaniem wody. Zabawy z literami: K, k -doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladach. Wprowadzenie liczby „7”.

 

Zabawy z literą: L, l, U, u, K, k

Zabawy z cyfrą: 6, 7

 

Artykuły

English Play Box- Unit 2

W przedszkolu i w szkole, lekcja 1

- rozpoznaje i nazywa większość przyborów szkolnych

- rozumie część poleceń nauczyciela i reaguje na nie

- śpiewa, z pomocą nauczyciela, piosenkę What goes in my bag?

- poprawnie rozpoznaje i nazywa przybory szkolne

- rozumie polecenia nauczyciela i właściwie reaguje na nie

- śpiewa piosenkę What goes in my bag?

W przedszkolu i w szkole, lekcja 2

- poprawnie nazywa poznane przybory szkolne

- zapamiętuje większość brakujących przyborów szkolnych

- wskazuje różnice między przyborami szkolnymi

- śpiewa piosenkę What goes in my bag?

- poprawnie nazywa wszystkie poznane przybory szkolne

- zapamiętuje brakujące przybory szkolne

- z łatwością wskazuje różnice między przyborami szkolnymi

- samodzielnie śpiewa piosenkę What goes in my bag?

W przedszkolu i w szkole, lekcja 3

- rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową

- potrafi udzielić odpowiedzi na część pytań zadanych przez nauczyciela, na podstawie ilustracji z opowiadania

- wskazuje i nazywa większość nowych obrazków związanych ze szkołą

- z pomocą nauczyciela przyporządkowuje cyfry danym przedmiotom

- z łatwością rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową

- potrafi udzielić odpowiedzi na większość zadanych pytań w oparciu o ilustracje z opowiadania

- wskazuje i nazywa nowe obrazki związane ze szkołą

- samodzielnie przyporządkowuje cyfry danym przedmiotom

W przedszkolu i w szkole, lekcja 4

- właściwie reaguje na większość poleceń związanych z treścią opowiadania

- potrafi, wspólnie z nauczycielem, opowiadać treść historyjki, wstawiając część brakujących wyrazów

- potrafi z pamięci powiedzieć część rymowanki I’m going to school

- dostrzega relacje między przedmiotami, z uwzględnieniem przyimków in, on, under

- właściwie reaguje na polecenia związane z treścią opowiadania

- potrafi, wspólnie z nauczycielem, opowiadać treść historyjki, wstawiając wszystkie brakujące wyrazy

- potrafi z pamięci powiedzieć rymowankę I’m going to school

- z łatwością dostrzega relacje między przedmiotami, z uwzględnieniem przyimków in, on, under

W przedszkolu i w szkole, lekcja 5

- podczas gier i zabaw na ogół poprawnie określa relacje między przedmiotami, używając poznanych przyimków

- potrafi zaśpiewać piosenkę What goes in my bag? oraz powiedzieć z pamięci rymowankę I’m going to school

- ustala kolejność wydarzeń w historyjce o Emily

- wspólnie z nauczycielem opowiada treść poznanej historyjki

- podczas gier i zabaw poprawnie określa relacje między przedmiotami, używając poznanych przyimków

- z łatwością potrafi zaśpiewać piosenkę What goes in my bag? oraz powiedzieć z pamięci rymowankę I’m going to school

- właściwie ustala kolejność wydarzeń w historyjce o Emily

- opowiada treść poznanej historyjki

W przedszkolu i w szkole, lekcja 6

- opisuje zachowanie Poochy’ego

- potrafi wcielić się w postacie z opowiadania i, z pomocą nauczyciela, częściowo odegrać fragment historyjki

- na ogół potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytania, w oparciu o treść historyjki

- z łatwością opisuje zachowanie Poochy’ego

- potrafi wcielić się w postacie z opowiadania i odegrać fragment historyjki

- potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytania, w oparciu o treść historyjki

W przedszkolu i w szkole, lekcja 7

- podczas gier i zabaw poprawnie nazywa kolory, kształty oraz obrazki związane ze szkołą

- właściwie reaguje na polecenia nauczyciela

- z pomocą nauczyciela potrafi wykonać miniksiążeczkę

- na ogół przestrzega zasad i reguł podczas gry zespołowej

- podczas gier i zabaw poprawnie nazywa wszystkie kolory, kształty oraz obrazki związane ze szkołą

- właściwie reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela

- potrafi samodzielnie wykonać miniksiążeczkę

- przestrzega zasady i reguły podczas gry zespołowej

W przedszkolu i w szkole, lekcja 8

- potrafi dokonać samooceny na podsumowanie i zakończenie drugiego rozdziału

- opowiada większą część historyjki z wykorzystaniem miniksiążeczki

- potrafi wykorzystać poznane słownictwo w grach i

zabawach

- z łatwością potrafi dokonać samooceny na podsumowanie i zakończenie drugiego rozdziału

- opowiada historyjkę z wykorzystaniem miniksiążeczki

- potrafi wykorzystać poznane słownictwo w grach i zabawach

 

 

25 października 2020