Rekrutacja do przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Data: od - do

Etap zapisów/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego

6 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

7 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca

godz. 13.00

22 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca

godz. 13.00

 

23 marca

godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
  z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

godz. 13.00

5 maja

do godz. 10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

8 maja

23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

godz. 16.00

20 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca

 

21 czerwca

godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
  z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

28 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

godz. 13.00

30 czerwca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowychW postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia
  9 lutego 2017 r. ze zm. tzw.
  kryteria samorządowe. • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość
260 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie
i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania130

2.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


64

3.

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2172
z późn. zm.)32

4.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko24

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie8

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;

 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka 

Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących
się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania130

2.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


64

3.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza


32

4.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko


24

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie


8

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;

 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 *Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).***wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł.Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe) 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 447.).Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
  (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.) 1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.

 2. Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 3. Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm).

 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
  o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej

indywidualnej diety.

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy

na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 1. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 4. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz

wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na

osobę w rodzinie kandydata.

 1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:


Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęciepotwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
na rok szkolny 2023/2024
1

 

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020
  (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)
  2 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
  w Warszawie.

 2. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice3 mogą ubiegać
  się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
  4

 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.

 5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
  lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę
w klasie I.


Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie
(urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2020 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko
5.

Deklarację należy złożyć w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.Złożenie wniosku

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.
  Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

 • data i godzina wydrukowania wniosku,

 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

 • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,

 • data i godzina zatwierdzenia wniosku.

 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
  w rekrutacji.

 2. Można ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.6

 3. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności.
  Placówka wskazana jako pierwsza to
  przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.

 4. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
  a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

 • w tym celu należy:

 • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,

 • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

 • podpisać wniosek profilem zaufanym

 1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 • w tym celu należy:

 • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,

 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 • w tym celu należy:

 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.

 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

 • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem
  o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,

 • następnie postępują jak w pkt 6 - w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka. 1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku7

 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”8.Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

 2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko,
  o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

  • skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,

  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego9

 1. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

 2. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:

  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe